Coaching Clinic

Registration

Adventurers: 18 months to Kindergarten

Summer 2017 July – August

Fall 2017 September – December

Senior Kindergarten – Grade One

Fall 2017 September – December

Skills League Grade 2-3

Fall 2017 September – December

Grades 4-6

Fall 2017 September – December

Grades 6-9

Fall 2017 September – December